Pandiagonal magic squares:   odd order n3·k

I present the results of some algorithms, which create pandiagonal magic squares of odd order, which are not a multiple of 3 (5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 25,...).

Method
Cheng Pin
Hendricks
de la Hire (1705)
Lehmer (Uniform step)
Liang Peiji - Zhang Hangfu - Zhang Xiafu
Sauveur (Variant of Violle)
Wang Huifeng
Xu Zhihui
Zhao Li-hua